REDNE STEZALJKE RS(B) 35/2×16 i RS(B) 50/2×16

500 V, 110℃ za otežane uslove rada

ŠIFRE PROIZVODA

 • za dovodni kabl do 35 mm2
  22054 – RS 35/2×16
  22055 – RSB 35/2×16
 • za dovodni kabl do 50 mm2
  22072 – RS 50/2×16
  / – RSB 50/2×16

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Kućište rednih stezaljki tipa RS(B) 35/2×16 izrađeno je od vrhunskih uvoznih plastičnih masa koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na povišenu temperaturu, iznad karakteristika dosad korišćenih materijala(110°C bez deformacija). Korišćen je materijal “NORYL” SEO, kategorije Samogasivosti “Vo”.
 • Kontakti su izrađeni od kompaktne mesingane šine 14×16 mm. Šine su galvanski zaštićene.
 • Vijci na kontaktima stezaljki su po YUS-u MB1-111.Zn. i svaki kontakt se priteže sa po dva vijka.
 • Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje uz pomoć klasičnih mostova, samim tim izbegnuto je jedno slabo mesto na stezaljki.
 • U kućištu stezaljke na donjoj strani uliven je mehanizam za kačenje stezaljke na šinu DIN 35.
 • Poklopac za plombiranje je izrađen od transparentnog LEXAN-a kategorije samogasivosti “Vo”.
 • Na stezaljke tipa RS i RSB/35 moguće je pridodati (uz pomoć lastinog repa) po potrebi jedan ili više polova (za uzemljenje) tipa stezaljke RS 4-16/1.
 • Ovom novom konstrukcijom otklonjeni su mnogi nedostaci koji su postojali kod do sada primenjivanih stezaljki (kao što je stezaljka tipa RNSS 4-16) i drugih.

NAPOMENA

 • Prvenstveno, prednost i namena rednih stezaljki tipa RSB/35 je mogućnost plombiranja putem poklopca u ormanima mernih mesta u niskogradji od dva brojila
 • Namena stezaljki tipa RS i RSB/35 nema nikakva ograničenja u smislu napojne
  stezaljke za sve vrste bilo industrijskih ormana ili bilo koje vrste opreme koja sadrži napajanje električne energije.

ATESTI

22054 – ATEST
22055 – ATEST