SUVI-OSIGURAC-TIPA-M-1

SUVI OSIGURAČ TIPA M-1

Za mašinske plamenike na acetilen, propan-butan i zemni gas

ŠIFRE PROIZVODA

  • 27011

Upotreba

  • Suvi protivplameni osigurači za mašinski gorionik M-1, M-2 i M-3 služe za zaštitu opreme za mašinsko rezanje, kao i samog rezača, od povratnog udara plamena.
  • Montiraju se isključivo na mašinske gorionike i to na svaki vod gasa.
  • Mogu se upotrebljavati kod zavarivanja i sečenja acetilenom, propan butanom, zemnim gasom, kao i kiseonikom.

Održavanje

  • Najmanje jednom godišnje podvrgnuti osigurač povratnom udaru plamena. Ako dođe do bitnog smanjanja protoka gasa zameniti ga novim.
  • Sve popravke na osiguraču vrši isključivo proizvođač.

Napomena

  • Svaki osigurač je ispitan na zaptivnost (M-1 na 2,5 bara, a M-2 i M-3 na 10 bara) i najmanje tri povratna udara plamena.
  • Suvi osigurač tipa M ne može zameniti vodeni osigurač.


Suvi protivplameni osigurači su konstruisani tako da gas pri ulasku u osigurač otvara nepovratni ventil (1) i dalje struji kroz sinter uložak (2) i otvore u nosaču čaure (3) ka mašinskom gorioniku. Smer strujanja gasa dat je strelicom na telu osigurača. Kada dođe do pojave povratka plamena usled eksplozije, koja tada nastaje, dolazi do porasta pritiska unutar osigurača. Pritisak deluje na nepovratni ventil, zatvara ga i sprečava dalji protok gasa iz instalacije ili boce. Povratni udar plamena dolazi u prostor između sinter čaure (2) i tela osigurača (4) gas prolazi kroz sinter uložak, hladi se i pošto nema doticanja nove količne gasa, gasi se i sprečava njegovo dalje širenje. Ovim je ostvarena osnovna namena osigurača M-1, M-2 i M-3.